GKS 1962 Jastrzębie S.A.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

meczu piłki nożnej

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą” wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej - meczów piłki nożnej:

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania 

§ 1

1. Regulamin dotyczy wszystkich meczów piłki nożnej organizowanych w oparciu o przepisy Ustawy, zwanych dalej „Meczami”, organizowanych

 

Przez KS GKS 1962 Jastrzębie S.A.

zwaną dalej „Organizatorem”;

na terenie Stadionu Miejskiego

usytuowanego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 14B

zwanego dalej „Stadionem”.

 

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na ”Meczu”, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

a. wstęp na Mecz uczestnika imprezy;

b. obowiązki uczestnika imprezy;

c. zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować;

d. prawa uczestnika imprezy;

e. zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych;

f. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

3. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

 

Rozdział II

Wstęp i uczestnictwo w Meczu 

§ 2

1. Pozwolenie wejścia na teren Stadionu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora, realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych, odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy masowej, umieszczone w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych 

2. Na teren Stadionu może wejść oraz następnie przebywać na jego terenie wyłącznie osoba, która

a. jest trzeźwa;

b. nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;

c. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;

d. posiada odpowiednie dokumenty wymienione w ust.3

e. nie posiada prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach masowych organizowanych na Stadionie,

f. znajduje się na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości – przepis dotyczy wyłącznie kibiców drużyny przyjezdnej.

g. ukończyła 13 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie masowej pod opieką opiekuna prawnego;

3. Do wejścia i przebywania na terenie Stadionu uprawniają imiennie opisane, zgodnie z wymogami Ustawy, dokumenty wystawione przez Organizatora, tj.:

a. bilet jednokrotnego wstępu na imprezę,

b. karnet uprawniający do wielokrotnego wstępu na imprezę,

c. zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej,

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika Meczu

§ 4

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na Stadion oraz dokument tożsamości;

b. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Stadion;

c. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Meczu - przestrzegając postanowień regulaminów Stadionu i Meczu;

d. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

 

2. Ze względów bezpieczeństwa Kibice zobowiązani są, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Stadion.

 

Rozdział IV

Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować 

§ 5

1. Zabrania się wnoszenia na Stadion i posiadania na Meczu:

a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

b. materiałów wybuchowych;

c. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

d. różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli, itp.;

e. wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;

f. urządzeń laserowych;

g. butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;

h. przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji;

i. wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym;

j. środków i napojów:

k. alkoholowych;

l. odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.

2. Zabrania się na Meczu:

a. używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację;

b. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;

c. nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;

d. rzucania przedmiotami;

e. spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;

f. ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia;

g. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

h. wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;

i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

j. zaśmiecania terenu Stadionu;

k. niszczenia infrastruktury Stadionu;

l. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

3. Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.

4. Odmawia się wstępu na Stadion i przebywania na nim osobom, które:

a. nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Meczu, w tym dokumentu tożsamości;

b. nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgonie z Ustawą, tj. w zakresie:

- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;

- legitymowania w celu ustalenia tożsamości;

- przeglądania zawartości bagażu i odzieży - w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;

c. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów Stadionu i Meczu;

d. są pod widocznym działaniem:

- alkoholu;

- środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie.

e. nie ukończyły 13 roku życia i przebywają na Stadionie bez opiekuna prawnego;

f. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu lub porządku Meczu;

g. są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie;

h. posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami organizatorów rozgrywek, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, eksponują flagi, transparenty itp. niezgodnie z właściwymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej bądź Organizatora w tym zakresie,

i. są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym zakazu wstępu na imprezę masową, zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

j. są objęte zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym;

k. znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art. 37 pkt. 2 Ustawy.

5. Zabrania się wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy Stadionu, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy

§ 6

1. Uczestnik imprezy ma prawo:

a. przebywać na terenie Stadionu w czasie trwania Meczu, tj. od chwili udostępnienia Stadionu przez Organizatora do czasu zakończenia Meczu;

b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz określonych niniejszym regulaminem;

c. do informacji o:

- umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;

- udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;

d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

e. korzystać z pomocy medycznej.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:

a. zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,

b. składania skarg,

c. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na Stadion z winy bądź przyczyn zależnych od Organizatora.

 

Rozdział VI

Dane osobowe

§ 7

1. Poprzez uczestnictwo w Meczu uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez klub piłkarski, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy.

2. Dane o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane innym klubom piłkarskim uczestniczącym w Meczach organizowanych w ramach rozgrywek.

3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniego Meczu, w którym Kibic brał udział.

4. Wejście na teren Obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z Meczu i/lub każdego elementu Meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 8

1. Uczestnik imprezy, który znajduje się na części Stadionu przeznaczonego dla grupy Kibiców, do której nie należy - może być skierowany na właściwą część Stadionu, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa - usunięty z terenu Stadionu.

2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Stadionu może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów Meczów, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione bilety wstępu.

4. W uzasadnionych przypadkach, określonych przez Organizatora, dopuszcza on możliwość zwrotu zakupionych biletów wstępu i zwrotu za nie pieniędzy.

 

§ 9

1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Takim osobom Kibicom takim nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na Mecz.

2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu bądź regulaminu Stadionu może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. klubowy zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w Ustawie.

§ 10

1. Przebieg Meczu podlega rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Meczu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczeniu w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane odpowiednim służbom, w uzasadnionym przypadku łącznie z wnioskiem o ukaranie.

3. Zapis z rejestracji Meczu przechowywany jest przez okres 2 miesięcy od dnia jego zakończenia– po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół.

 

§ 11

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;

b. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Zarząd KS GKS 1962 Jastrzębie S.A.

Zapisz się na Newsletter

Chcesz otrzymywać najświeższe wiadomości z klubu? Zapisz się na listę

Klub 100

SAHARA KEBAB
SOS Taxi
DRUCZEK - agencja reklamowa
Ciejka Auto Gaz, Auto Serwis
Sochacki Biznes
Rafał Grzybek - Zawodowy Treser Psów, Behawiorysta
LeCler - studio fryzierskie
Pizzeria Luciano
Ahoj! Marketing
Szmuk Auto-Mix
Nieruchomości LOKUM2
Adres:  ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój
E-mail: biuro@gksjastrzebie.com
Nr telefonu: (32) 732 72 05
Nr faxu: (32) 441 64 66
Nr konta: Bank Zachodni WBK 28 1090 2011 0000 0001 2159 1232
KRS: 0000379287   NIP: 633 221 99 67   REGON: 24 18 83 493