GKS 1962 Jastrzębie S.A.

Regulamin Stadionu Miejskiego

§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Miejskiego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Harcerskiej, zwanego w dalszej części Regulaminu "Stadionem", na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)

§2
PRZEZNACZENIE

1. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz innych o charakterze masowym.
2. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania Stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§3

1. Przebywać na Stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające ważną kartę wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na obiekcie, który należy okazywać na żądanie służb porządkowych lub Policji.
2. Przebywanie na Stadionie w dniu bez imprez określa użytkownik Stadionu.

§4
KONTROLA WEJŚCIOWA

1. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na Stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub swój dokument uprawniający do przebywania na obiekcie i na żądanie wręczyć go do sprawdzenia.
2. W przypadku rozgrywanych imprez masowych sportowych, każdy uczestnik zobowiązany jest poddać się identyfikacji
3. Służba porządkowa jest uprawniona do:
a/ sprawdzenia osób - również przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków.
b/ legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c/ przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w § 6 pkt. 1.
4. Na terenie Stadionu nie będą wpuszczane osoby, które:
- nie posiadają kart wstępu,
- są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
- są pod wpływem środków odurzających lub innych środków o działaniu pobudzającym,
- swoim zachowaniem zakłócają imprezę już wokół obiektu,
- otrzymały orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową,
- odmówiły poddania się kontroli identyfikacji.

 §5
ZACHOWANIE NA STADIONIE

1. Każdy, kto przebywa na Stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził, ani nie zagrażał innym.
2. Widzowie powinni stosować się do zarządzenia policji, straży miejskiej, służb porządkowych, spikera stadionu, postanowień niniejszego regulaminu.
3. Ze względu bezpieczeństwa i dla zwalczania zagrożenia, widzowie są zobowiązani na żądanie policji albo służb porządkowych zajmować miejsca inne niż dotychczas, również w innych dalszych sektorach.
4. Wszelkie wejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

 §6

1. Zabrania się wnoszenia na Stadion następujących przedmiotów:
- wszelkiego rodzaju broni,
- przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
- butelek, kubków, dzbanków lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie trwałego materiału,
- fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
- drzewców do flag i transparentów,
- instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
- napojów alkoholowych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- "kominiarek" mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy policji i służby porządkowej,
- innych niebezpiecznych przedmiotów.

2. Ponadto zakazuje się :
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, a w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetlenia, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
- wchodzenia na obszary, o których mowa w §7,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków
 i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrekcji MOSiR,
- zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowej,
- pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
- wprowadzania zwierząt, wjeżdżania rowerami,
- wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych, przebywania na obiekcie osobom po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym oraz po użyciu innych środków odurzających,

3. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust.1 przy wnoszeniu ich na Stadion, mogą one zostać zabezpieczone przez służby porządkowe lub policję bez prawa zwrotu.

 §7

Wyznacza się następujące miejsca nie przeznaczone dla publiczności.
- płyta boiska wraz z bieżnią, z wyjątkiem organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz innych o charakterze masowym,
- ogrodzona skarpa tzw. "południowa",
- budynek główny Stadionu,
- wszystkie pomieszczenia Stadionu nie przeznaczone dla publiczności,
- sektory D oraz sektor I w przypadku ich wyłączenia,

§8

Zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich:
a/ wstęp na imprezę sportową małoletniego do 13 lat może nastąpić wyłącznie za zgodą i pod opieką przedstawiciela ustawowego.
b/ wstęp na masową imprezę sportową małoletniego po ukończeniu 13 lat - może nastąpić za zgodą przedstawiciela ustawowego.

§9

Wybrane przepisy karne Ustawy:

Art. 21.
1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, pirotechniczne podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 m-cy do 5 lat.
2. Kto narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służb informacyjnych, podlega karze nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat2.
3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1.000 zł.
4. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł
5. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności, podlega karze nie niższej niż 2.000 zł.
6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

§10

Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa
1. Wszystkie elementy ruchome (barierki, itp.), zainstalowane w celu usprawnienia kontroli podczas wejścia na stadion, a znajdujące się obrębie dróg i wyjść ewakuacyjnych, należy usunąć i odpowiednio zabezpieczyć natychmiast po zakończeniu, procesu wprowadzania osób na stadion.
2. Przed rozpoczęciem imprezy wszystkie wyjścia ewakuacyjne należy sprawdzić pod względem drożności oraz doprowadzać do stanu umożliwiającego ich natychmiastowe użycie na wypadek zagrożenia.
3. Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za dokonanie wyżej wymienionych czynności przed rozpoczęciem imprezy.
4. Nie wolno dopuszczać do parkowania na terenie obiektu żadnych pojazdów za wyjątkiem pojazdów służb ratowniczych i niezbędnych do obsługi imprezy.

SPONSOR STRATEGICZNY

                                                              Miasto Jastrzębie-Zdrój wspiera rozwój sportu

                    

 

      PARTNER ORGANIZACYJNY

SPONSORZY I PARTNERZY

           

 

PARTNERZY MEDIALNI
 

PARTNER INTERNETOWY

Klub 100

Kasa Stefczyka
SAHARA KEBAB
SOS Taxi
DRUCZEK - agencja reklamowa
Ciejka Auto Gaz, Auto Serwis
Sochacki Biznes
Rafał Grzybek - Zawodowy Treser Psów, Behawiorysta
LeCler - studio fryzierskie
Pizzeria Luciano
Ahoj! Marketing
Szmuk Auto-Mix
Nieruchomości LOKUM2
Adres:  ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój
E-mail: biuro@gksjastrzebie.com
Nr telefonu: (32) 732 72 05
Nr faxu: (32) 441 64 66
Nr konta: Bank Zachodni WBK 28 1090 2011 0000 0001 2159 1232
KRS: 0000379287   NIP: 633 221 99 67   REGON: 24 18 83 493