Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLUB SPORTOWY "GKS JASTRZĘBIE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój, wypełniając obowiązki wynikające
z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Klub Sportowy „GKS 1962 Jastrzębie” S.A z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku
z ochroną danych osobowych.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Klub Sportowy „GKS Jastrzębie” S.A z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w:

 1. Systemie sprzedaży biletów prowadzonego przez Klub Sportowy GKS Jastrzębie S.A
  z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

 2. Sklepu internetowego prowadzonego przez Klub Sportowy GKS Jastrzębie S.A
  z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,

 3. Działaniach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych przez Klub Sportowy GKS Jastrzębie S.A z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju lub przesyłania informacji handlowych przez Klub Sportowy GKS Jastrzębie S.A z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju dotyczących jej partnerów,

 4. Formularzach kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Klub Sportowy
  GKS Jastrzębie S.A z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami

 

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE I KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Klub Sportowy „GKS Jastrzębie” S.A z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 14b,
44-335 Jastrzębie Zdrój, KRS: 0000379287   NIP: 633 221 99 67   REGON: 24 18 83 493 (dalej jako Administrator).

 

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA ADMINISTRATOR

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. sprzedażą biletów i karnetów na mecze GKS Jastrzębie za pomocą systemu sprzedaży biletów, w tym realizacją zamówienia, kontaktu z klientem,

 2. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem prowadzonego przez Administratora sklepu internetowego, w tym realizacją zamówienia, kontaktu z klientem,

 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej formularzy,

 4. podejmowanymi działaniami marketingowymi, w tym przesyłaniem informacji handlowych przez Administratora lub przesyłania informacji handlowych przez Administratora dotyczących jego partnerów.

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA ADMINISTRATOR?

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać między innymi następujące dane:

 1. Dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć,

 2. Dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail.

 

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADMINISTRATOR PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 1. Jeśli dokonują Państwo zakupu biletu lub karnetu za pomocą systemu sprzedaży biletów prowadzonego przez Administratora:

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania

danych osobowych

Realizacja umowy
o świadczenie usług drogą 
elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie sprzedaży biletów

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres prowadzenia konta

Realizacja umowy sprzedaży biletu lub karnetu, w tym dostarczenie biletu lub karnetu, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania).

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający
z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej
i podatkowej wynikający
z przepisów prawa

Identyfikacja osób uczestniczących w meczu piłki nożnej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Okres przewidziany
w przepisach prawa

 

 1. Jeśli dokonują Państwo zakupu towaru lub usługi w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora:

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie sprzedaży biletów

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres prowadzenia konta

Realizacja umowy sprzedaży, w tym zamówionego towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania).

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

 

 

 

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora:

   

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania
danych osobowych

Kontakt w związku z pytaniem /zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie
i prowadzenia korespondencji 
/rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora, w przypadku gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

 

 1. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez Administratora działania marketingowe /wysyłany jest newsletter:

  

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością Administratora, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wyrażonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing produktów i usług 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10
ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej

niż do:
1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

lub

2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenia profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez Administratora usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora.

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

RODO Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

 

 

SKĄD ADMINISTRATOR POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

 

Kibice:

Dokonywanie zakupu biletu lub karnetu w systemie sprzedaży biletów

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed założeniem konta w systemie sprzedaży biletów lub dokonaniem zakupu w systemie sprzedaży biletów oraz w trakcie jego realizacji

Klienci sklepu internetowego:

Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed założenie konta w sklepie internetowym lub w trakcie dokonywania zakupu z sklepie internetowym oraz w trakcie jego realizacji

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Dane pozyskane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego

Adresaci działań marketingowych,
w tym adresaci newslettera

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa

 

  

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

 

Kibice:

Dokonywanie zakupu biletu lub karnetu, w tym korzystanie z konta w systemie sprzedaży biletów

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do założenia konta w systemie sprzedaży biletów oraz realizacji umowy sprzedaży biletu lub karnetu jest warunkiem założenia konta w systemie sprzedaży biletów oraz zawarcia umowy sprzedaży biletu lub karnetu; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta w systemie sprzedaży biletów oraz dokonania zakupu biletu lub karnetu lub wystawienia faktury

Klienci sklepu internetowego:

Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie z konta w sklepie internetowym

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do założenia konta w sklepie internetowym oraz realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem założenia konta w sklepie internetowym oraz zawarcia umowy sprzedaży; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta w sklepie internetowym oraz dokonania zakupu lub wystawienia faktury

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi; brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie

Adresaci działań marketingowych, w tym wysyłki newslettera

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne

 

 

KOMU ADMINISTRATOR MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

 1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług

teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie);

 1. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

 2. innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa z zastrzeżeniem, że przekazanie/udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),

 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1
  z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU:

Dodatkowo Administrator informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Po złożeniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych
w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - Administrator umożliwia kontakt:

1) za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) drogą pocztową: ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezes UODO korespondując na wskazany poniżej adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 - 193 Warszawa

 

PRAWO DO WYCOFNIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę między innymi:

za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. w siedzibie Administratora, tj. ul. ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 2. w systemie sprzedaży biletów poprzez edycję profilu klienta,

 3. w sklepie internetowym poprzez edycję zakładki moje informacje osobiste,

 4. drogą pocztową: ul. ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

 

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.

Image
Adres:  ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój
E-mail: biuro@gksjastrzebie.com
Nr telefonu: (32) 732 72 05
Nr faxu: (32) 441 64 66
Santander Consumer Bank 28 1090 2011 0000 0001 2159 1232
KRS: 0000379287   NIP: 633 221 99 67   REGON: 24 18 83 493
Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved © 2024 K.S. GKS 1962 Jastrzębie.
Projekt i realizacja Ahoj! Jastrzębie